Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van LIAB B.V.

een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint Nicolaasga, Molenkap 14, 8521 MH, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 54139775.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Liab bv (wordt hierna de “verkoper”) en alle derden (worden hierna de ‘klant’), en op alle aanbiedingen, offertes, leveringen van producten en / of diensten door de verkoper aan de klant, en op alle bestellingen van de klant, ongeacht of er een overeenkomst tussen de verkoper en de klant is gesloten. De term “product”, zoals gebruikt in deze Algemene Voorwaarden is ook te zien als een service.
1.1 Eventuele algemene of andere voorwaarden van die door klant worden gehanteerd of toegepast, worden uitgesloten. De klant kan zich beroepen op bepalingen die afwijken van of aanvullend zijn op deze Algemene Voorwaarden slechts voor zover zij door de verkoper schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen hebben geen invloed op de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, en zal alleen van toepassing zijn op de overeenkomst wanneer die uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.2 Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, aanvaardt de klant ook de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen de verkoper en de klant. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele voortzetting van de prestatie-overeenkomsten die zijn ontstaan tussen de verkoper en de klant.

2. Offertes en het sluiten van overeenkomsten

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van verkoper en alle bestellingen van de klant, zowel schriftelijk als mondeling, zijn niet bindend voor de verkoper en niet bindend voor de klant.
2.2 Overeenkomsten tussen de klant en de verkoper worden gesloten op het moment dat de verkoper schriftelijk bevestigd dat een order van de klant is aanvaard of zodra de verkoper is begonnen aan de uitvoering van de ontvangen opdracht van de cliënt .
2.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, heeft de verkoper het recht om een offerte in te trekken binnen zeven dagen nadat een bestelling is geaccepteerd.
2.4 Activiteiten en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van de verkoper die gesloten zijn voor de verkoper zijn niet bindend, tenzij dit door de verkoper schriftelijk is bevestigd..

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, zullen de prijzen van de verkoper in overeenstemming zijn met de prijslijsten die onlangs zijn vastgesteld door de verkoper en exclusief de kosten van verpakkingen, BTW, invoerrechten en andere verschuldigde belastingen. De prijzen zijn Ex Work s (“EXW”) in overeenstemming met de relevante bepalingen in de versie van de Incoterms uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in 2010.
3.2 Prijs aanpassingen zijn toegestaan en zullen bekend worden gemaakt aan de klant door de verkoper. De aangepaste prijslijsten zijn van toepassing op, na de datum van de prijsaanpassing, gesloten overeenkomsten.

4. Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door middel van overdracht of overschrijving naar een bank- of girorekening dat door de verkoper is aangewezen, uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum. De ontvangstdatum vermeld op het bank of giro afschrift van de verkoper zal worden beschouwd als de datum van betaling.
4.2 De verkoper zal te allen tijde het recht hebben op vooruitbetaling, of uit veiligheid onmiddellijke contante betaling bij aflevering, in welk geval de klant aan deze vraag van de verkoper zal moeten voldoen.
4.3 De klant zal niet het recht hebben tot verrekening van enige schuld aan de verkoper, al dan niet betwist, tegen een schuld van de verkoper aan de klant, al dan niet betwist, of om de betaling van een schuld aan de verkoper op te schorten.
4.4 Alle betalingen door de klant zullen eerst worden toegepast tegen alle verschuldigde rente en kosten en, nadat ze volledig zijn betaald, tegen de oudste openstaande factuur, ongeacht eventuele gemaakte bezwaren tegen betaling.
4.5 Indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij wettelijk gezien in verzuim te zijn, en is het verschuldigde bedrag aan de verkoper onmiddellijk opeisbaar, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, verhoogd met 2% rente per maand, in rekening gebracht vanaf de factuurdatum, waarbij een deel van een maand wordt gerekend als een volle maand.
4.6 Alle buiten gerechtelijke kosten die de verkoper maakt in het verkrijgen van het door de klant verschuldigde bedrag of de kosten van enige andere uitvoering van de handhaving van het verschuldigde bedrag door de klant, zijn voor rekening van de klant. De buiten gerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250, -. In alle andere gevallen anders dan een betalingsverplichting zijn de minimale buiten gerechtelijke verschuldigde kosten € 750, -. De minimumbedragen krachtens deze paragraaf door klant te betalen, zijn onverminderd het recht van de verkoper om de werkelijke kosten te vorderen indien zij bewezen hoger te zijn.
4.7 In aanvulling op de kosten genoemd in paragraaf 4.6 van deze voorwaarden, zal de klant verplicht zijn om alle gerechtelijke kosten van de verkoper te compenseren, al dan niet in verband met een verzoek tot uitbetaling, inclusief de kosten van juridische bijstand van advocaten, procureurs, wettelijke vertegenwoordigers of deurwaarders, zelfs in het geval dat deze kosten niet zijn toegekend door de rechter, om de naleving door de Klant van zijn verplichtingen jegens de verkoper, af te dwingen, tenzij de verkoper volledig in het ongelijk is gesteld in de rechtbank en werd veroordeeld in de kosten van het geding.
4.8 Enige en alle vorderingen van de verkoper tegen de klant, op welke grond dan ook, zullen onmiddellijk opeisbaar zijn indien derden beweren dat zij rechten ten aanzien van eigendom van de klant hebben, als de producten zijn verbonden, indien de klant in surséance van betaling aanvraagt, als een faillissementsaanvraag van de klant wordt ingediend, indien de klant een betalingsregeling met één van haar crediteuren maakt of anderszins de indruk geeft dat hij insolvent is of wordt, indien de klant haar activiteiten beëindigt of liquideert, al dan niet vrijwillig, als het bedrijf van de klant wordt omgezet of voortgezet in een andere rechtsvorm, indien haar zetel of plaats van vestiging wordt verplaatst naar een ander adres, stad of land, als de directe of indirecte controle over de klant wordt overgedragen aan een derde partij, indien de klant overlijdt of onder curatele wordt geplaatst, of als de klant de rechten uit hoofde van de betrokken overeenkomst overdraagt aan een derde partij.
4.9 De betaling is in Euro, tenzij een andere valuta schriftelijk tussen de verkoper en de klant is overeengekomen.

5. Overdracht en overgang van risico

5.1 Tenzij de partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn alle leveringen Ex Works (EXW), in overeenstemming zijn met de desbetreffende bepalingen van de door de Internationale Kamer van Koophandel in 2000 uitgegeven versie van de Incoterms.
5.2 Vroege levering of gedeeltelijke leveringen zullen worden toegestaan op alle tijden. De klant zal worden verplicht om een dergelijke vroege levering of gedeeltelijke levering door de verkoper te aanvaarden. Deelleveringen kunnen worden gefactureerd als afzonderlijke leveringen.
5.3 Levertijden zijn bij benadering en zijn in geen geval wezenlijk. Indien een levertijd wordt overschreden, omdat de klant geen specifieke levering instructies heeft gegeven of geen andere informatie of actie heeft uitgevoerd nodig voor de levering, of omdat een omstandigheid buiten de macht van de verkoper heeft plaatsgevonden dat de levering voorkomt binnen de leveringstermijn, zal de levering periode worden verlengd met de periode waarin de uitvoering van de overeenkomst derhalve is vertraagd of belemmerd.
5.4 Indien een levertijd wordt overschreden, heeft de klant in geen geval recht op vergoeding van directe of indirecte schade, tot ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enig van haar eigen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of onder enige andere overeenkomst.
5.5 De producten komen voor rekening en risico van de klant vanaf het moment van levering.

6. Klachten

6.1 Klachten over gebreken in door de verkoper geleverde producten moeten worden ingediend bij de verkoper, schriftelijk binnen acht dagen na levering, op straffe van verval van alle mogelijke claims tegen de verkoper. Met het oog op de in artikel 6.2 genoemde bewijs, is de klant verplicht om direct na aflevering de geleverde producten te controleren, en om onmiddellijk alle gebreken aan de verkoper te melden en, indien van toepassing, om ze op te nemen of vast te leggen op transport documenten.
6.2 Indien een klacht over een geleverd product door de verkoper gerechtvaardigd is naar het oordeel van de verkoper, en de verkoper ook van oordeel is dat de klant voldoende bewijs heeft geleverd dat de in artikel 6.1 bedoelde defect reeds op het moment van aflevering bestond , zal de verkoper, telkens naar eigen keuze, ofwel het defecte product gratis toekennen of de klant een korting ten opzichte van het geleverde product toekennen.
6.3 Producten waarvoor een klacht is ingediend, kunnen niet worden teruggestuurd naar de verkoper, tenzij de verkoper hiervoor uitdrukkelijke voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.
6.4 Een eventuele klacht zal in geen geval de klant het recht geven om zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten, om de overeenkomst te beschouwen als nietig of om het verlies van de verkoper terug te vorderen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.6, zal de verkoper het eigendom van alle aan de klant geleverde producten behouden, tot die producten tegen de aankoopprijs volledig zijn betaald, inclusief rente en kosten. Het eigendomsvoorbehoud zal ook van toepassing zijn op alle vorderingen die de verkoper kan verkrijgen tegen de klant op grond van het falen van de klant in het vervullen van één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper in het kader van de overeenkomst of op grond van andere tussen de partijen gesloten overeenkomsten.
7.2 Gedurende de periode waarin de producten vallen onder het eigendomsvoorbehoud, mag de klant de klant de producten niet herverpakken en moeten ze gescheiden worden gehouden van andere goederen in het bezit van de klant.
7.3 Zolang de producten onder eigendomsvoorbehoud vallen, kan de klant niet verkopen dan wel een beperkt recht ten aanzien van die producten, anders dan in de normale uitoefening van haar activiteiten. Het recht van de klant om de producten te verkopen in de uitoefening van haar activiteiten vervalt automatisch indien een beslag wordt gelegd tegen de klant of indien surséance van betaling is aangevraagd, een verzoekschrift is ingediend tot het faillissement van de klant, of de klant een betalingsregeling aangaat met één van zijn schuldeisers.
7.4 De klant heeft een zorgplicht ten aanzien van de producten waarop eigendomsvoorbehoud van toepassing is en moet deze producten verzekeren en verzekerd houden tegen alle risico’s die gebruikelijk zijn in de sector, in ieder geval een verzekering die de waarde van de handelsvoorraad dekt met inbegrip van de risico’s van, onder anderen, brand, diefstal, explosie en waterschade.
7.5 Indien de klant er niet in slaagt aan haar verplichtingen te voldoen van enig met de verkoper gesloten overeenkomst, als de verkoper een goede reden heeft om te vrezen dat de klant zal falen om haar verplichtingen in de overkomst te voldoen, of indien derden beweren rechten te hebben ten aanzien van producten, zal de verkoper het recht hebben de geleverde producten aan de klant terug te nemen, voor rekening en risico van de klant. Dit recht zal bestaan in het bijzonder – maar niet uitsluitend – indien de klant een surseance van betaling heeft aangevraagd, als een aanvraag voor het faillissement van de klant is ingediend, of als de klant een betalingsregeling met één of meer van zijn schuldeisers heeft. In het geval dat de verkoper haar eigendomsrecht wil uitoefenen in dit artikel, geeft de klant hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk de verkoper, of een door de verkoper aan te wijzen derde of derden, toestemming om de toegang te krijgen tot alle ruimten waar de producten liggen die eigendom zijn van de verkoper en die producten terug te nemen.
7.6 Indien een derde beweert recht te hebben op de door de verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, de rechten met betrekking tot dergelijke producten wil creëren of wenst om de rechten op dergelijke producten te bevestigen, moet de klant de verkoper daarvan op de hoogte brengen binnen 24 uur nadat dit onder haar aandacht komt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De verkoper is niet aansprakelijk jegens de klant voor enige schade, hetzij direct of indirect, als gevolg van het niet uitvoeren van een akkoord met de klant, van een onrechtmatige daad jegens de klant of voor enige andere schade, direct of indirect, die anders heeft voorgedaan, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Raad van Bestuur van de verkoper of leidinggevende ondergeschikten die behoren tot het management van de verkoper. De verkoper zal ook niet aansprakelijk zijn voor enige schade, hetzij direct of indirect, die kan worden toegeschreven aan een handelen of nalaten van de klant of een derde partij die door de klant hierbij is betrokken.
8.2 De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor verlies van winst, gevolgschade en / of indirecte schade van de klant. Onverminderd de bovenstaande bepalingen, is de aansprakelijkheid van de verkoper in alle gevallen beperkt tot de oorspronkelijke aankoopprijs van de producten of tot het bedrag dat is gedekt door aansprakelijkheidsverzekering van de verkoper en is terugbetaald in de zaak in kwestie.
8.3 De klant is verplicht om onmiddellijk na het eerste verzoek van de verkoper alle producten van de klant die defect blijken te zijn uit de markt terug te roepen.

9. Klant verplichtingen en vrijwaring

9.1 Alle producten die door de verkoper op de markt mogen worden verkocht, zijn alleen onbeschadigde, ongemengde producten en in hun originele verpakking.
9.2 Indien de producten zijn bestemd voor klanten buiten Nederland, moet de klant ervoor zorgen dat de producten geschikt zijn voor verkoop buiten Nederland, in het bijzonder – maar niet uitsluitend – met betrekking tot de regels die gelden in dat land aan commerciële, productaansprakelijkheid , veiligheid en voedselveiligheid regelgeving, evenals de consumptiegoederen wetgeving die geldt in het land in kwestie en alle andere voorschriften met betrekking tot de samenstelling van de producten.
9.3 De klant zal niet streven naar een actief beleid ten aanzien van de verkoop en aflevering van de producten aan derden in andere landen. Indien de klant woont buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), zal de klant de producten niet distribueren of verkopen aan enige partij in de EER of aan een partij die voornemens is de goederen te distribueren of te verkopen aan een partij in de EER. Verkoper weigert uitdrukkelijk zijn toestemming voor de distributie en verkoop in de EER van alle producten die eerst werden geleverd voor de markt buiten de EER.
9.4 De verkoper kan adviesprijzen aangeven voor verkoop (of wederverkoop) door de klant aan derden. De klant zal niet worden verplicht om de adviesprijzen toe te passen, maar moet deze prijzen hanteren om schade te voorkomen aan het door de verkoper gecreëerde imago door middel van marketing en promotie of om schade aan de naam en de reputatie van de verkoper te voorkomen.
9.5 De klant vrijwaart en houdt de verkoper gevrijwaard tegen alle vorderingen tot schadevergoeding, direct of indirect, of een compenserende of bestraffende vergoeding, van derden, voor zover deze betrekking hebben op schade als gevolg van het falen van de klant om te voldoen aan deze Algemene Voorwaarden of alle andere regelingen van de verkoper. De klant is bovendien verplicht om eventuele schade opgelopen door de verkoper te vergoeden in een dergelijk geval, waaronder schade aan de naam en reputatie van de verkoper.

10. Ontbinding en opschorting

10.1 Indien de klant niet voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper of als de verkoper vreest dat de klant zal niet aan haar verplichtingen zal voldoen of vervullen, indien een verzoekschrift wordt ingediend voor het faillissement van de Klant, indien de klant surseance van betaling aanvraagt , indien de klant haar activiteiten liquideert of beëindigt (al dan niet vrijwillig), indien het bedrijf van de klant anders tot stilstand komt, als een deel van de activa wordt geclaimd, indien de klant een betalingsregeling maakt met één of meer van zijn schuldeisers en / of indien de klant anders de indruk geeft dat het insolvent is, zal de verkoper het recht hebben (I) om haar verplichtingen jegens de klant op te schorten, op welke grond dan ook, totdat de klant aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, en / of (II) de overeenkomst in het geheel of gedee ltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarom aansprakelijk jegens de klant te zijn voor enige schade, kosten of rente, onverminderd het recht van de verkoper op volledige schadevergoeding.
10.2 Behalve voor zover anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is het recht van de klant uitgesloten om overeenkomsten tussen de verkoper en de klant te ontbinden op grond van artikel 6: 265 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

11. Overmacht

11.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, wordt onder “overmacht” verstaan elke omstandigheid buiten de macht van de verkoper, zelfs als die omstandigheid voorzienbaar was op het moment van sluiten van de overeenkomst, die permanent of uitvoering van de overeenkomst met de klant tijdelijk verhindert geheel of gedeeltelijk. Overmacht zal in ieder geval worden gevormd door, maar niet beperkt tot, het vervoer, brand, ongevallen, import- en exportbeperkingen, onlusten, oproer en ernstige verstoring van het bedrijf van de verkoper, zoals de terreur aanslagen, stakingen, uitsluitingen, embargo’s, overmatige afwezigheid wegens ziekte, en de onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de leveranciers van de verkoper of de personen of producten van de verkoper die door de verkoper betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 In geval van overmacht, zal de verkoper het recht hebben, naar eigen keuze, hetzij haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de verkoper aansprakelijk is voor schade, directe of indirecte, of compenserende of bestraffende schade richting de klant.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geproduceerde producten, verkocht en geleverd door de verkoper zal onvoorwaardelijk eigendom blijven van de verkoper. Dit omvat patenten, handelsmerken, auteursrechten, modelrechten, know-how, het recht op gebruik van een handelsnaam, databankrechten en exclusieve licentierechten. De levering van een oorspronkelijk product van de verkoper kan niet als een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie worden beschouwd aan derden om de intellectuele en industriële eigendomsrechten te gebruiken, te publiceren, te vermenigvuldigen, in te zetten ter verantwoording, of toe te staan, tenzij de verkoper haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
12.2 De klant moet onmiddellijk de verkoper schriftelijk in kennis stellen indien zij vaststelt dat een derde inbreuk maakt op elk industriële of intellectuele eigendomsrecht van de verkoper of indien een derde een vordering maakt tegen de klant met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten van de verkoper. Als de verkoper dit wenst, moet de klant iedere vorm van samenwerking verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de vroegst mogelijke beëindiging van de inbreuk makende handelingen of het geschil.
12.3 Elke keer dat de klant of een derde, al dan niet op verzoek van de verkoper, nieuw werk creëert of maakt, zoals het ontwikkelen van (maar niet beperkt tot) handelsmerken, ontwerp van andere onderscheidend symbolen, voor gebruik in de bedrijfsvoering van de verkoper, de klant of de toenmalige relevante derde partij, op verzoek van de verkoper, zich ertoe verbindt alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden toegekend aan deze werkzaamheden, worden overgedragen aan de verkoper tegen een vergoeding van € 1, – (één euro).

13. Vervaldatum

13.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen en behoudens voor zover anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, elke vordering tegen de verkoper vervalt in ieder geval één jaar na de datum van levering of een jaar na de datum waarop de levering zou moeten zijn gedaan.

14. Conversie en interpretatie

14.1 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of geen bindende kracht heeft, is die niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Indien één of meer bepalingen nietig is / zijn, vernietigd is / zijn of geen bindende kracht heeft / hebben, zullen de verkoper en de klant te goeder trouw onderhandelen en overeenkomen over alternatieve bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de werkingssfeer van de bepalingen benaderen die hebben bewezen nietig te zijn, die zijn vernietigd of die geen bindende kracht hebben.
14.2 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en kunnen worden vertaald in diverse andere talen. In geval van verschillen in tekst en / of interpretatie tussen de verschillende versies, zal de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden beslissend en bindend zijn in alle gevallen.
14.3 De titels en hoofdstukken van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak van de lezer en hebben geen invloed op de inhoud en de betekenis van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

15. Diverse

15.1 Elke verwijzing in deze Voorwaarden tot een jaar of deel van een jaar, zoals dagen, weken en maanden zal worden berekend op basis van de Gregoriaanse kalender.
15.2 Agenten en distributeurs moeten worden gebonden door, en de overeenkomsten die zij hebben met de verkoper, en door deze Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met de betreffende overeenkomst, zal de betreffende overeenkomst prevaleren.

16. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

16.1 Alle verplichtingen tussen de verkoper en de klant, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, worden uitsluitend beheerst door de wetten van Nederland. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam in Nederland.